శీఘ్రస్కలనం – Premature ejaculation / Early discharge

శీఘ్ర స్ఖలనం లేదా ముందుగానే విడుదల కావడం అనేది భాగస్వాములిద్దరికీ సంతృప్తికరమైన లైంగిక జీవితాన్ని ఆస్వాదించడంలో నిజమైన అవరోధంగా ఉంటుంది. ప్రారంభ స్కలనం పురుషులలో నిరాశ మరియు…